เฟิร์มแวร์

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
PS751 Firmware-PVT229-PVT109B เฟิร์มแวร์ สิงหาคม 05, 2562 ดาวน์โหลด
DC192 Firmware-DGA219-DGA104Bเฟิร์มแวร์ สิงหาคม 05, 2562 ดาวน์โหลด
DC-W50 Firmware-DMK101เฟิร์มแวร์ เมษายน 08, 2562 ดาวน์โหลด