สอดคล้องกับมาตรฐาน NDAA


NDAA มาตรา 889(a)(1)(B) คําชี้แจงการปฏิบัติตาม

Lumens รับรองว่าไม่ได้และจะไม่จัดหา "อุปกรณ์หรือบริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุม" หรือผลิตภัณฑ์ที่มี "อุปกรณ์หรือบริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุม" ที่สอดคล้องกับมาตรา 889 (a) (1) (B) ของพระราชบัญญัติการอนุญาตกลาโหมแห่งชาติ (NDAA) สําหรับปีงบประมาณ 2019 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นําเสนอให้กับลูกค้า

Lumens รับรองเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการตามรายการด้านล่างทั้งหมดเป็นไปตามมาตรา 889 (a) (1) (B) ของ NDAA ปี 2019 ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Lumens ดังกล่าวไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนหรือเทคโนโลยีที่มาจากกลุ่มบริษัทจีนที่มีชื่อและบริษัทในเครือและบริษัทในเครือ บริษัทดังกล่าว ได้แก่ Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera Communications และ Dahua

รายการผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ NDAA

สําหรับผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ Lumens NDAA โปรดดูรุ่นที่ระบุไว้ในรายการผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ NDAA